Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od umowy

1

Każda umowa zawierana pomiędzy clomake reprezentowanym przez OHNE Łukasz Sznel a inną osobą fizyczną, firmą lub instytucją publiczną zawierana jest na indywidualnych warunkach. Wynika to z różnorodności świadczonych usług oraz wymagań kontrahentów.

2

Umowy zawarte drogą elektroniczną obowiązuje 14 dniowy okres wypowiedzenia dla każdej ze stron, bez jakichkolwiek konsekwencji prawnych czy finansowych.

3

Co do zasady wszystkie inne umowy na świadczenie usług na zasadach comiesięcznego abonamentu obejmuje 90 dniowy okres wypowiedzenia.